Security Academy Student Portal

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

Alle rechten voorbehouden. Niets van de inhoud van de digitale leeromgeving mag worden bewerkt, vertaald, opgeslagen, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door middel van druk, (foto)kopie, opname, digitalisering of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Onder openbaar maken wordt expliciet ook verstaan het geven van onderwijs (cursus, les, instructie, training en dergelijke).

Het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving wordt beschikbaar geteld aan personen die aan een door, of met toestemming van, de rechthebbenden gegeven opleiding, seminar of dergelijke deelnemen of hebben deelgenomen. Toegangsverlening of verspreiding van het cursusmateriaal aan anderen vindt uitsluitend plaats na verleende toestemming van de rechthebbenden. Het materiaal in de digitale leeromgeving, of een gedeelte daarvan, mag niet, onder welke titel dan ook, aan anderen worden overgedragen of ter beschikking worden gesteld zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Personen die een door of mede door de rechthebbenden ondertekend diploma, certificaat of bewijs van deelname bezitten van een door hen gevolgde opleiding aan de Information Security Academy, hebben het recht het cursusmateriaal toe te passen. Echter met uitzondering van het geven van onderwijs (cursus, les, instructie, training, voorlichting, introductie e.d.) welk recht de rechthebbenden zich uitdrukkelijk voorbehouden. Aan de hierboven bedoelde personen is bewerking, zoals het invullen van gegevens, wijzigen van indeling e.d., welke noodzakelijk is ten behoeve van een goede toepassing, toegestaan.

Alle in de digitale leeromgeving (inclusief eventuele bijlagen en hand-outs van sheets) opgenomen gegevens zijn naar beste kunnen en met de grootst mogelijke zorg samengesteld en verwerkt. De juistheid en volledigheid van deze gegevens kunnen echter niet worden gegarandeerd. De rechthebbenden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde gegevens.

Toegang tot de digitale leeromgeving houdt in dat men kennis heeft genomen van de bovenstaande rechten en beperkingen en daarmee instemt.